КАНДИДАТУРА ЗА РАБОТА - ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
за обработване на лични данни във връзка с кандитатура за работа

Декларирам,

че доброволно и информирано давам изричното си съгласие еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Т И С Трейдинг България“ ЕООД, ЕИК 130917283, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, район Младост, ж.к. „Младост 4, бул. „Александър Малинов“ N 87, (наричано по-долу в декларацията „Дружеството“),
      да обработва чрез автоматизирани системи и/или на хартия, личните ми данни включително чувствителни лични данни, които се намират в автобиографията ми, предоставена на дружеството във връзка с кандидатурата ми за позицията за която кандидатствам.
      Целта за която личните ми данни могат да се обработват от „Т И С Трейдинг България” ЕООД, в качеството му на потенциален работодател е само и единствено за целите на подбора за длъжността за която кандидатствам.

Уведомен (а) съм, че:

 • Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са както следва:
  a) Идентификация: име; ЕГН (дата на раждане), пол;
  б) данни за контакт (постоянен и/или настоящ адрес, телефонен номер, електронна поща);
  в) Образование и професионална квалификация; данни, свързани с образование, трудов опит, професионална и лична квалификация и умения;
  г) информация за образование, умения, професионален опит (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели, работни позиции и длъжностни характеристики);
 • Достъп до личните ми данни или част от тях ще имат лицата, извършващи подбора – служители от отдела, в който кандидатствам за работа, служители от отдел „Управление на човешките ресурси“, други работници или служители на които от работодателя е възложено да участват в подбора и Агенция за подбор на персонал, ако такава е натоварена с извършването на подбора от страна на потенциалния работодател;
 • Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок до 6 месеца след приключване на подбора, освен ако законодателството не налага по-дълъг срок на съхранение. Личните ми данни могат да бъдат използвани и при извършване на нов подбор за същата позиция/ии в горепосочения срок.
 • След срока на съхранение личните ми данни следва да бъдат унищожени по следния ред:
  • данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
  • електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.
 • Запознат (а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
  • достъп до личните ми данни;
  • коригиране (ако данните са неточни);
  • изтриване (право „да бъда забравен“);
  • ограничаване на обработването;
  • преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
  • възражение срещу обработването на личните ми данни;
  • жалба до надзорен орган;
  • да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
  • защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.

 

 

.