ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
за обработване на лични данни във връзка с отправено запитване и получаване оферта

Декларирам, че

 • предоставям еднократно, доброволно и информирано, лични данни във връзка с направено от мен запитване за стока или услуга и получаване на оферта.
 • Давам съгласие за обработване на Личните данни, които предоставям.

Личните данни ще бъдат използвани за следните цели:
За отговор на направеното запитване и за изготвяне на оферта от Продавача - “Т И С Трейдинг България“ ЕООД.

Уведомен (а) съм, че:

 • Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са както следва:
  a) Идентификация: име;
  б) данни за контакт (адрес, телефонен номер, електронна поща);
 • Достъп до личните ми данни или част от тях ще имат лицата, извършващи маркетингови дейности – служители от отдела Мартекинг и реклама и отдел Продажби, други работници или служители на които от работодателя е възложено да осъществяват тези дейности;
 • Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок до десет дни, считано от датата на приключване на преговорите/кореспонденцията във връзка с отправеното запитване, но не по- късно от десет дни, след датата на която изтича срокът на валидност на офертата, ако такава е предоставена от дружеството.
 • След изтичане на срока личните ми данни следва да бъдат унищожени по следния ред:
  • данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
  • електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.
 • Запознат (а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
  • достъп до личните ми данни;
  • коригиране (ако данните са неточни);
  • изтриване (право „да бъда забравен“);
  • ограничаване на обработването;
  • преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
  • възражение срещу обработването на личните ми данни;
  • жалба до надзорен орган- до КЗЛД;
  • да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
  • защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.

Данните могат да се обработват от Еднолично дружество с ограничена отговорност “Т И С Трейдинг България“ ЕООД, ЕИК 130917283, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, район Младост, ж.к. „Младост 4, бул. „Александър Малинов“ N 87 само за посочената цел.