ДЕКЛАРАЦИЯ НЮЗЛЕТЪР

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
за обработване на лични данни във връзка с абонамент за нюзлетър и получаване на съобщения с маркетингова и рекламна цел

Декларирам,

че доброволно и информирано давам изричното си съгласие да получавам:

 • нюзлетър, съдържащ информация за актуалните и предстоящите промоции,
 • известия за нови продукти и услуги,
 • бюлетини или
 • други съобщения с маркетингова и рекламна цел;
  (избира се някоя/и и/или и четирите възможности)

Съобщенията могат да бъдат изпращани чрез:

 • Е-mail
 • SMS
 • адрес
  (избира се една от двете или и двете възможности)
 • предоставям доброволно моите лични данни и давам съгласие “Т И С Трейдинг България“ ЕООД да обработва чрез автоматизирани системи и/или на хартия, личните ми данни,
 • декларирам, че съм запознат/-а с предоставената ми възможност по всяко време да се откажа от получаване на нюзлетър и други известия като използвам опцията за отказ, предоставяна ми в края на всеки бюлетин, електронно съобщение или смс;
 • декларирам, че съм запознат/-а с предоставената ми възможност по всяко време да възразя срещу обработването на личните ми данни.

Целта за която личните ми данни могат да се обработват от „Т И С Трейдинг България” ЕООД е само и единствено за целите на изпращане на нюзлетър, известия за нови продукти и услуги, бюлетини или други съобщения с маркетингова и рекламна цел.

Уведомен (а) съм, че:

 • Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са както следва:
  a) Идентификация: име; дата на раждане, пол;
  б) данни за контакт (адрес, телефонен номер, електронна поща);
 • Достъп до личните ми данни или част от тях ще имат лицата, извършващи маркетингови дейности – служители от отдела Мартекинг и реклама и отдел Продажби, други работници или служители или трети лица на които от дружеството е възложено да осъществяват тези дейности;
 • Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок до отказа ми от получаване на нюзлетър или други съобщения с маркетингова и рекламна цел или до възражението ми срещу обработването на личните ми данни, но във всички случаи не повече от 5 години;
 • След изтичане на срока, личните ми данни следва да бъдат унищожени по следния ред:
  • данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
  • електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.
 • Запознат (а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
  • достъп до личните ми данни;
  • коригиране (ако данните са неточни);
  • изтриване (право „да бъда забравен“);
  • ограничаване на обработването;
  • преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
  • възражение срещу обработването на личните ми данни;
  • жалба до надзорен орган - до КЗЛД;
  • да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
  • защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.

Данните могат да се обработват от Еднолично дружество с ограничена отговорност “Т И С Трейдинг България“ ЕООД, ЕИК 130917283, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, район Младост, ж.к. „Младост 4, бул. „Александър Малинов“ N 87 само за посочената цел.